Agenda

Schenk mir eine Geschichte – Tibetisch

  • 22.11.2023 17:30 - 19:00

CULTIBO Parterre, Olten

Eltern und Kinder treffen sich regelmässig zu gemeinsamen Geschichtenstunden in ihrer Erstsprache.

༅། རང་གི་ཕྲུ་གུ་མཉམ་དུ་འཛམ་གིང་གི་སྒྲུང་དང་རི་མོའི་སྒྲུང་དེབ་བརེད་པ་གནང་།
ཁེད་རང་གིས་ཕྲུ་གུ་མཉམ་དུ་སྒྲུང་བཤད། རི་མོའི་སྒྲུང་དེབ་ལྟ། རེད་མོ་རེ། གཞས་དང་བཟོ་སིག་བེད་
པ།། ཕ་མ། པོ་པོ་རོ་མོ་ཡང་ན་ལྟ་རོག་པ་མི་སྣ། དེ་བཞིན་ཕྲུ་གུ་ལོ་ 2 ནས་ 5 བར་ཚང་མར་དགའ་གསུ་
ཞུ། འདི་ལ་ཚོགས་བཞུགས་བེད་པ་རིན་མེད་ཡིན།
"ང་ལ་སྒྲུང་ཅིག་གནང་དང་" ཟེར་བ་ཕ་མ་ཚོས་ཕྲུ་གུ་ཚོར་སྐད་ཆ་དང་པོའི་གོང་འཕེལ་རྒྱབ་
སོར་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། འདི་ནི་ཕྲུ་གུ་ལ་འཛམ་གིང་གི་ལེ་མིག་ནང་ལྟར་རེད། ཕྲུ་གུས་རང་གི་
དང་པོའི་སྐད་ཆའི་ཐོག་མི་འདྲ་གང་བཤོད་ ཐུབ་པ་དེ་སིད་ལས་སླ་པོར་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་
ཤེས་པ་རེད། དཔེར་ན་འཇར་སྐད།།

Mit Pena Sonam, 076 681 30 34 und Drukmo Akhamtsang, 077 909 24 42

Standort CULTIBO Olten